Antalya İli Finike İlçesi-Yeni Mahalle 530 ada 11 parselde, Kapalı Pazaryeri içerisinde bulunan dükkanların satışı

  İ L A N

   

  FİNİKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

   

                 1-Antalya İli Finike İlçesi-Yeni Mahalle 530 ada 11 parselde, Kapalı Pazaryeri içerisinde bulunan 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28 numaralı 54 m2’lik alanlara sahip 12 adet Asma Katlı dükkan ve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Numaralı 28 m2’lik alanlara sahip 16 adet dükkan olmak üzere toplam 28 adet dükkan, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği Açık Arttırma Usulüne göre ihale ile satılacaktır.

             2-İhale 13.01.2015 salı günü, saat 10:00&rsquode  Belediyemiz toplantı salonunda yapılacaktır.

             3-54 m2 Asma Katlı dükkanların muhammen bedelleri (KDV hariç) 55.000,00 (Ellibeşbin ) TL. olup, %3 geçici teminatları 1.650,00 TL. (Binaltıyüzelli), 28 m2 16 adet dükkanların muhammen bedelleri (KDV hariç) 35.000,00 (Otuzbeşbin ) TL  olup, % 3 geçici teminatları 1.050,00 (Binelli ) TL.’dir.

             4-İstekliler ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminat miktarını belediyemiz tahsilat servisine veya belediyemizin Finike Ziraat Bankasındaki hesabına yatıracaklar veya  teminat mektubu şeklinde idareye süresi içerisinde teslim edeceklerdir.

             5-İhaleye Katılabilmek için;

                a) Geçici teminat makbuzu yada teminat mektubu (ihaleden bir saat öncesine kadar alınmış olan)

                b) İhale dosya bedeli alındığına dair makbuz

     c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Gerçek kişiler için)

     d) Adres beyanı,

     e) Başka bir istekli adına vekalet ediyorsa noter tasdikli vekaletnamesi,

     f) Tüzelkişi olması halinde Ticaret ve/ veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış belge

    g) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

     h) Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarasını gösteren belgesi,

     ı) Ortak girişim olması halinde ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini ihale saatinde idareye sunması gerekmektedir.

  6-İhale dokümanı belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri dahilinde görülebilir. İhale dosya bedeli 100,00 TL.’dir

             7-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

             İlgililere duyurulur.

   

  Finike Belediye Başkanlığı

   

   Halkımızdan Haberler

  Ölüm Haberleri

   Diğer Haberler

    Belediyemizden Haberler

    Belediyemiz Hibe Almaya Devam Ediyor

      06.06.2017

    Daha önce sokak temizleme aracı hibe alan Belediyemize, Belediye Başkanımız Kaan Osman Sarıoğlu’nun girişimleriyle bir araç daha hibe edildi.

    Finike Portakalı

    • 1
    • 2

    Finike'miz

     • Ülkemizde ve dünyada portakallar diyarı olarak bilinen Finike'nin meşhur portakalı, California Üniversitesi'nin dünya çapında yaptığı bilimsel araştırmada birinci oldu. California Üniversitesi araştırmacıları California'da yetişen ve dünyanın en kalitelisi sayılan portakalın eşdeğerinin olup olmadığını araştırdı. Araştırmalara sonunda Finike'nin Turunçova beldesi sahillerinde yetişen portakalın California portakalından daha kaliteli olduğu saptandı. Finike portakalı nostalji değil bir markadır.Finike havası, suyu, toprağı ile narenciye cenneti, özellikle washington portakalı içinyaratılmış bir cennet,Türkiye genelinde yetişen Washington portakalının sekizde biri ilçemizde yetişmektedir.Türkiye genelindeki bu ürünün tamamının Finike portakalı diye pazarlanması ilçemiz Finike ekonomisine direkt olarak yansımaktadır. Bu durum esnaf ve üreticilerimizi negatif yönde etkilemektedir

     • Finike'ye portakalın geldiği, 30'lu yıllardan, 50'li yıllara kadar ürünün ilçede çok büyük bir gelişim gösterdiğini ifade eden Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, "Zaman içinde çeşitler de geliştirildi. 30-40 çeşit ürün elde edildi. Üretimle birlikte, Avrupa'da bir numara olan paketleme üniteleri de yapıldı. Ancak son yıllarda ki tarım politikaları bu gelişimin durmasına hatta gerilemesine neden oldu.

    İletişim

      info@finike.bel.tr
      +90 242 855 11 02
      +90 242 855 32 25
     Sinema: +90 242 855 65 25
      Eski Mah. Yayla Bulvarı No:11 Finike / ANTALYA