×

Kişisel Verilerin İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

Biz, Finike Belediyesi olarak siz vatandaşlarımızın kişisel verilerinizin güvenliğini oldukça önemsiyor ve mahremiyetinize saygı duyuyoruz. Bu itibarla tüm kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, hangi koşullarda elde edildiğini, nasıl işlendiğini, korumak konusundaki hassasiyetimizi ve bu kişisel bilgileriniz ile ilgili haklarınızı aşağıda bilginize sunuyoruz.

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder. 6698 sayılı kanun gereği, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, “Kişisel Veri” olarak yukardaki tanım kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla Finike Belediyesi tarafından işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydedilmekte, aktarılmakta, paylaşılmakta ve saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanması

Kişisel verileriniz, başta aşağıda belirtilen Belediyelerin tabi olduğu kanunlardaki ilgili yönetmelik ve mevzuatlar olmak üzere çeşitli sebepler ile toplanmaktadır.

 • 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
 • 5393 Saylı Belediye Kanunu,
 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
 • 1319 Emlak Vergisi Kanunu,
 • 213 Sayılı Vergi Usulü Kanunu,
 • 4737 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • 4857 Sayılı İş Kanunu,
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu,
 • 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu,
 • 5236 Sayılı Kabahatler Kanunu,

Kişisel verileriniz;

 • Hizmetlerimiz ile ilgili bilgi almak amacıyla çalışanlarımız veya tedarikçilerimize, sözlü, yazılı, elektronik olarak veya matbu formlar ile ilettiğiniz bilgiler aracılığıyla,
 • Finike Belediyesi tarafından sunulan hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili faaliyetlerimiz çerçevesinde, sözlü, yazılı, şahsen, web sitemizdeki form veya uygulamalar vasıtası ile talep etmiş olduğumuz veya Finike Belediyesi'ne talep ettiğiniz hizmetler dolayısı ile şahsınız tarafından iletilen bilgiler aracılığıyla,
 • Finike Belediyesi ile ticari ilişki kurmak, teklif vermek / istemek gibi amaçlarla fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik olarak verilen kartvizit ve doldurulan bilgi formları aracılığıyla,
 • İş başvurusu yapmak amaçlı, İş kur üzerinden veya şahsen, elektronik ortamda veya şahsen iletilen özgeçmişler aracılığıyla
 • Açılan ihaleler esnasında, ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında, tarafımıza iletilen tedarikçi çalışanlarına ait kişisel veriler aracılığıyla,
 • Etüt merkezi, müzik akademisi, kreş, spor okulu vb devam eden veya açılacak olan eğitim ve kurs hizmetlerine ön kayıt / kayıt olmak amaçlı tarafımıza ilettiğiniz bilgi ve belgeler aracılığıyla,
 • Sinema, tiyatro, konser, spor müsabakaları, kitap dağıtımı vb. kültür-sanat ve sportif faaliyetlere katılım için doldurmuş olduğunuz, formlar aracılığı ile,
 • Sosyal yardımlaşma ve dayanışma hizmetleri kapsamında,
 • Basın ve yayın birimimiz tarafından, etkinlik, özel gün, başkanımızın ziyaretleri, sokak röportajları, sosyal hizmet kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden elde edilen her türlü fotoğraf ve video aracılığıyla,
 • Tarafımıza iletmiş olduğunuz şikayet, istek ve öneriler aracılığıyla,
 • Finike Belediyesi hizmet binalarının içinde ve çevresinde ayrıca hizmet noktalarındaki güvenlik kameraları ile,
 • Web sitemizi ziyaretleriniz sırasında E-Belediye sayfamızda çerezler vasıtasıyla edindiğimiz IP adresleriniz ile, toplanmaktadır.


Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel verileriniz, aşağıdaki sebeplerle işlenmektedir

 • Teknolojik anlamda hizmet süreçlerinin devamı için, tüm ilgili kişi verilerinin, kurumsal kaynak planlama yazılımına (ERP) kaydedilmesi ve hizmet ile sınırlı olarak işlenmesi,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarına, yürürlükteki kanun ve mevzuatlar gereği, yasal yükümlülükleri yerine getirmek amaçlı gerekli bildirimlerin yapılması,
 • Çalışan adayı başvuru değerlendirmelerinin ve istihdamının yapılması, istihdamı yapılmış personelin (çalışan, stajyer, çırak vb.) iş süreçlerinin devamı,
 • Tarafımıza iletmiş olduğunuz şikayet, istek ve önerilerinizin değerlendirilerek sonuçlandırılması, Yürürlükteki kanun ve mevzuattan doğan haklarınızın tesisini sağlamak,
 • Yasa dışı ve suç unsuru oluşturabilecek faaliyetleri engellemek,
 • Vatandaş memnuniyetini ölçmek amaçlı, çeşitli yöntemlerle araştırmalar gerçekleştirmek,
 • Finike Belediyesi hizmet binaları içinde ve çevresinde, fiziksel mekan güvenliği, kamu güvenliği ve iş güvenliğini sağlayabilmek için,
 • Gerçekleştirdiğimiz hizmetler kapsamında gerekli olması durumunda tedarik ve taşeronluk hizmetleri için,
 • Yukarıda belirtilen yollarla elde edilen görüntülerin, belediyemize ait sosyal medya hesaplarında, web sitemiz sitemizde veya yazılı veya görüntülü olarak, basın ve yayın kuruluşlarında, duyuru ve bilgilendirme amaçlı,
 • Nikah, cenaze işlemleri, sağlık hizmetleri, yaşlı bakımı vb. belediyecilik faaliyetlerini yürütebilmek,
 • Kreş, kurslar, etüt merkezleri vb. hizmetlerinin yürütülmesi amaçlı gerçekleştirilmesi için gerekli olan iletişim faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • İlgili kanun ve yönetmelikler gereği yapılması gerekebilecek hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi için,
 • Web sitemizden daha hızlı ve verimli hizmet alabilmeniz için gereken yapısal çerezler ve ziyaretçi istatistikleri toplamak amaçlı çerez bilgilerinin kullanılması,
 • Hakkınızın tesisi doğrultusunda web sitemiz üzerinde e belediye işlemlerinin yürütülmesi


Kişisel Verilerinizin Saklanması

Yukarıda toplanma ve işlenme şartlarının izah edildiği kişisel verileriniz, Finike Belediyesi nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde “Teknik ve İdari Tedbirler Kılavuzu” yönergeleri doğrultusunda gizli olarak saklanacak, yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Finike Belediyesi, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK' nın 12. maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılım anlamında tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na bildirilecektir.


Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla KVKK'nın 8. ve 9. maddeleri ve ilgili düzenlemeler kapsamında, kanunen sağlamakla yükümlü olduğumuz hizmetlerin ifası ve kayıt altına alınması amaçlı, ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır. Ayrıca veri aktarımı gereken durumlarda, aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak kaydıyla yurt içindeki hizmetlerinden faydalanılan, bilgi teknoloji, arşiv, matbaa, kart basımı, dağıtım firması gibi hizmet sağlayıcılara ve iş birliği içerisinde olduğumuz diğer üçüncü tüzel kişilere, belli gizlilik anlaşması koşulları içerisinde aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

Açık rıza beyanı bulunmayan durumlar

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Finike Belediyesi'nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olduğu durumlarda,

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süreleri

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Hükümleri doğrultusunda, kişisel verinin türüne ve işlenme sebeplerine göre kanunda ön görülen sürelerle saklanmaktadır.

 

İlgili Kişinin Hakları

Kanun çerçevesinde kişisel verileriniz hakkında;

 • Tarafımızda hangi bilgilerin olduğu,
 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • İşlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi talep etme;
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, silinmesi veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme;
 • Bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • İşlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme;
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

 

İlgili kanun kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili başvurularınızı aşağıdaki iletişim kanallarından biri ile, aşağıdaki linkteki başvuru formunu doldurarak, tarafımıza iletmeniz durumunda, Kanunu'nun 13. maddesine uygun olarak başvuru taleplerini talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde yazılı olarak tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır.

Talep edilen işlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.


KVKK Başvuru İletişim Kanallarımız:

KVKK'nın 13/1 maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve ilgili taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Belediyemize iletebilirsiniz. KVKK'nın 11. Maddesi kapsamında yapacağınız yazılı başvuru kanalları aşağıda yer almaktadır.

 • kvkk@finike.bel.tr adresimizin ekinde kimlik teyidi sağlayabileceğimiz, talep formu örneği olan e-posta yolu ile,
 • 0242 855 11 02, 444 9 855 numaralı çağrı merkezi aracılığı ile,
 • Belediyemizin açık adresi olan Eski Mah. 109 Sokak No:1 Finike / ANTALYA adresimize Yazı İşleri Müdürlüğümüze kimliğiniz ile bizzat gelerek veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile başvuru yapılmalıdır.
Adres : Eski Mahalle 109. Sokak No:1 Finike
Copyright 2024 Finike Belediyesi